doprava nad 100€ ZADARMO + výber darčekov ku každej objednávke nad 50€

Obchodné podmienky

Základné ustanovenia


Tieto obchodné podmienky platia pre nákup tovaru v internetovom obchode, ktorého vlastníkom a prevádzkovateľom je:

Predávajúci: BODYWAY s.r.o., registrovaný pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.bodyway.cz, bodyway.sk, extremehobbyshop.sk

So sídlom: Vršovická 927/56, Praha 10, Vršovice 101 00, Česká Republika, IČO: 04171551, DIČ: CZ04171551

Zapísaný: V obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 243308

Kontakt: E: info@extremehobbyshop.sk


číslo účtu: 2201392054/ 2010

IBAN: CZ7820100000002201392054

BIC/ SWIFT: FIOBCZPPXXX

FIO BANKA


 

Predávajúci je právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Predávajúci je podnikateľ, ktorý môže kupujúcemu dodať výrobky alebo iné služby prostredníctvom tretej osoby.

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Zákazníkom nášho internetového obchodu je kupujúci. Podľa platnej právnej úpravy sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, nepodnikateľom alebo podnikateľom.

Spotrebiteľ je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami, zákonom č. 89/2012 Zb., Občianskym zákonníkom a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa.

Podnikateľ je osoba, ktorá uzatvára zmluvu súvisiace s vlastnou obchodné, výrobné, zárobkovou činnosťou alebo obdobnou podnikateľskou činnosťou.

Za podnikateľa sa považuje aj osoba, ktorá koná svojím menom na účet podnikateľa. Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, potom sa neuplatnia ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách, ktoré sú obsiahnuté v zákone č. 89/2012 Zb., Občianskom zákonníku.

Nepodnikateľ je právnická osoba, u ktorej je pri uzavretí zmluvy z okolností zrejmé, že sa kúpa netýka jej podnikateľskej činnosti. Ak je zmluvnou stranou nepodnikateľ, potom sa neuplatnia ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách, ktoré sú obsiahnuté v zákone č. 89/2012 Zb., Občianskom zákonníku.

 

Kúpna zmluva


Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je platný pre kúpne zmluvy uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci v dostatočnom predstihu upozornený pred uzatvorením kúpnej zmluvy. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, že im rozumie a že s nimi súhlasí.

Všetka prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku sa nepoužije.

Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní, ktorý obsahuje informácie najmä o objednávanom tovare (vlastnosti, návod na použitie), spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, spôsob doručenia objednávaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky.

Objednávka kupujúceho uskutočnená prostredníctvom objednávkového formulára je návrhom kúpnej zmluvy a zmluvný vzťah vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou (emailom), a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho, ktorú uviedol v objednávkovom formulári. Vzniknutú zmluvu (množstvo tovaru, kúpnu cenu, náklady na dopravu) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, je uzatvorená darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim a z tejto zmluvy nie je možné uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa či práva zo zodpovednosti za vady. Takýto tovar spĺňa podmienky darovacej zmluvy, ktorá je medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim - spotrebiteľom, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček .

 

Cena tovaru, platobné a dodacie podmienky


Webové stránky e-shopu obsahujú informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru na stránkach e-shopu sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na stránkach e-shopu. Ostatné náklady (doprava, balné) sú uvedené zvlášť. Náklady na doručenie za nadmerné alebo ťažké tovary, ktoré nemožno vopred stanoviť, môžu byť doúčtované po predchádzajúcej dohode medzi zmluvnými stranami. Táto skutočnosť bude kupujúcim pred odoslaním tovaru schválená písomne ​​alebo telefonicky. Cena tovaru nezahŕňa jeho inštaláciu a montáž v mieste plnenia.

Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu potvrdením objednávky - uzatvorením kúpnej zmluvy.

Predávajúci je oprávnený v niektorých prípadoch požadovať zálohu (nadmerné veľkosti, netypický produkt, zákazky atď.).

Na túto zálohu bude vystavená zálohová faktúra, ktorej hodnota bude odpočítaná z daňového dokladu.

Platobné podmienky sú:

    -      dobierkou - kuriérovi - platba sa uskutočňuje pri prevzatí tovaru od kuriéra. Účtujeme si poplatok za dobierku 1,00 EUR.

    -      v hotovosti v showroome - v hotovosti pri vyzdvihnutí v showroome Prahe (platí len pre CZ objednávky). Osobný odber je spoplatnený sumou 1,00 EUR (platí pri zvolení dopravy – osobný  odber)

    -      PayPal - využitie online platby cez služby spoločnosti PayPal

    -      bankový prevod - po záväznom potvrdení objednávky v košíku e-shopu uvidíte všetky potrebné informácie pre uskutočnenie bankového prevodu. 


Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky alebo jej časti pri tovare:

    -      ktorý sa už nevyrába alebo je vypredaný

    -      kde sa výrazne zmenila cena a zákazník túto zmenu neakceptuje

    -      keď sú zjavné chyby v ponuke tovaru


V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu a k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nedôjde.

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške.

Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

 

Práva z chybného plnenia - spotrebiteľ a nepodnikateľ


Ustanovenia tohto článku sa nevzťahuje na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho je podnikateľom.

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi predovšetkým § 2099 až § 2117 a § 2161 a § 2174 zákona č. 89/2012 Zb., Občanského zákonníka. V prípade, že je kupujúcim spotrebiteľ, použije sa tiež zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


1) Kvalita pri prevzatí

Pokiaľ má prevzatý tovar nedostatky (napr. nemá dohodnuté alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa k obvyklému alebo dohodnutému účelu, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo akosť nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo i predzmluvným parametrom), jedná sa o vady tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.

Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia tovaru podľa svojej požiadavky nárok na bezplatné odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z ceny; ak to nie je povahe vady neprimerané (najmä ak nemožno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), možno uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez vád alebo nové komponenty bez vád, ak sa týka vada iba tejto súčasti.

Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

Práva z chybného plnenia kupujúcemu nenáležia, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

Ak má produkt vadu, ktorá nebráni užívať produkt na určený účel, možno ju predať za nižšiu cenu, než je obvyklá cena bezchybného produktu. Predávajúci upozorní kupujúceho, že produkt má vadu a o akú chybu sa jedná, ak to nie je zrejmé z povahy predaja.

Kupujúci nie je oprávnený uplatniť právo z vady pri produkte predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie alebo zničenie veci spôsobené jej obvyklým používaním.

U použitej veci na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy produktu.

U predávaného použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebenia. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Ak má produkt vadu a ak ide o produkt predávaný za nižšiu cenu alebo o produkt použitý má kupujúci namiesto práva na výmenu produktu právo na primeranú zľavu.


2) Zákonné práva z vád

Predávajúci zodpovedá za vady vzniknuté po prevzatí tovaru v 24 mesačnej záručnej dobe alebo v dobe použiteľnosti uvedenej na obale tovaru alebo v pripojenom návode.

V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať u vady, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú):

    -      odstránenie vady dodaním nového produktu bez vady alebo dodaním chýbajúcej časti produktu;

    -      bezplatné odstránenie vady opravou;

    -      primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo,

    -      vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.


Podstatné porušenie zmluvy je také, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť a teda druhá strana by túto zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.

U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Ak sa vyskytol prípad „odstrániteľná vada” po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet chýb (najmenej tri chyby súčasne), môže kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy .

Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania, nedodržanie návodu na použitie a neodbornom zásahu do výrobku.

Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

Beh lehoty na vybavenie reklamácií je predĺžený o dobu, než kupujúci dodá všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.


Práva z chybného plnenia – podnikateľ


Ustanovenia tohto článku sa vzťahuje na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho je podnikateľom.

Ustanovenia tohto článku sa nevzťahuje na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho je spotrebiteľom alebo nepodnikateľom.

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi predovšetkým § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Kupujúci je povinný prezrieť tovar čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare.

Pri osobnom odbere je kupujúci povinný prezrieť tovar okamžite po prevzatí. Ak zistí u tovaru vadu, je povinný zistenú chybu v predajnom mieste okamžite oznámiť predávajúcemu. Predávajúci kupujúcemu zistenú a ním uznanú vadu bezplatne a bez zbytočného odkladu odstráni, a to dodaním nového tovaru alebo dodaním náhradného tovaru za chybný tovar. Ak nie je možné vadu bezodkladne odstrániť, urobí tak predávajúci v najbližšom možnom termíne. O tomto termíne predávajúci kupujúceho vyrozumie.

Pri dodaní tovaru kupujúcemu prostredníctvom prepravnej služby je kupujúci povinný uplatniť nároky z vád množstva, druhu, stavu (poškodenie) tovaru do 3 pracovných dní od prevzatia tovaru od prepravnej služby. V prípade, že produkty sú poškodené alebo neúplné je kupujúci povinný dodať predávajúcemu protokol o poškodení alebo strate tovaru, ktoré spoločne spíše kupujúci a zástupcu prepravnej služby. Kupujúci je povinný nároky za vady v stanovenej lehote uplatniť u predávajúceho písomne, s popisom vady a protokolom o poškodení alebo strate tovaru. V prípade vady tovaru je kupujúci oprávnený požadovať dodanie náhradného tovaru len vtedy, ak chybný tovar bude vrátený predávajúcemu v pôvodnom balení, a to vrátane príslušenstva.

Predávajúci kupujúcemu zistenú a im uznanú vadu bezplatne a bez zbytočného odkladu odstráni, a to dodaním chýbajúceho tovaru alebo dodaním náhradného tovaru za chybný tovar. Ak nie je možné vadu bezodkladne odstrániť, predávajúci tak urobí v najbližšom možnom termíne. O tomto termíne predávajúci kupujúceho vyrozumie.

Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za škodu vzniknutú v dôsledku vady tovaru.


Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy


Spotrebiteľ má v súlade s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní. Táto lehota na odstúpenie od zmluvy plynie, ak ide o:

    -      kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru,

    -      kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko dodávok, odo dňa poslednej dodávky tovaru,

    -      kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka, odo dňa prijatia prvej dodávky tovaru.


Odstúpenie od zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v uvedenej lehote 14 dní. V prípade nedodržania lehoty na odstúpenie od zmluvy je takéto odstúpenie od zmluvy neúčinné, kúpna zmluva zostáva v platnosti a účinnosti a spotrebiteľovi nevznikajú z tohto právneho jednania žiadne práva.

Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pred dodaním tovaru.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že v súlade s §1837 občanského zákoníku, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho - spotrebiteľa, alebo pre jeho osobu, a takisto od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale , ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

"Príklad: Spotrebiteľ si zakúpil suspenzor a následne s ním absolvoval turnaj v boxe. Po turnaji chcel odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní podľa § 1829 odst. 1 občanského zákoníku a suspenzor vrátiť. V takom prípade, však nemôže využiť právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní s odkazom na § 1837 písm. g) občanského zákoníku, pretože bol porušený hygienický obal a tovar bolo použitý. Takýto tovar už nie je možné z hygienických dôvodov predať ďalšiemu zákazníkovi. "

V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší a spotrebiteľ je povinný vrátiť v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu nepoškodený tovar, bez známok používania alebo opotrebenia, pokiaľ možno v pôvodnom obale a so všetkým príslušenstvom späť na adresu: BODY WAY s.r.o. Vršovická 927/56, Praha 10, Vršovice 101 00, Česká Republika

V prípade odstúpenia od zmluvy podľa tohto článku obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od spotrebiteľa do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal a to rovnakým spôsobom. Spotrebiteľ znáša dodatočné náklady na dodanie tovaru vzniknuté v dôsledku spotrebiteľom zvoleného spôsobu dodania tovaru, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania tovaru ponúkaný predávajúcim. Predávajúci sa môže s kupujúcim - spotrebiteľom dohodnúť na vrátení prostriedkov iným spôsobom len vtedy, ak s tým spotrebiteľ súhlasí a ak tým predávajúcemu nevzniknú ďalšie náklady.

V prípade odstúpenia od zmluvy podľa tohto článku obchodných podmienok znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru a ak ide o zmluvu uzavretú komunikáciou na diaľku, znáša náklady na vrátenie tovaru, ak nie je možné vrátiť tovar poštou. Ku kúpnej cene, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.

Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy podľa tohto článku obchodných podmienok, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal (odporúčame tovar pred odoslaním poistiť).

Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, z dôvodu ak by prišlo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim - spotrebiteľom, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

V prípade odstúpenia od zmluvy podľa tohto článku obchodných podmienok a následnom vrátení tovaru sa nejedná o možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Ak spotrebiteľ vráti predávajúcemu tovar, ktorý bude poškodený, opotrebovaný alebo zničený či spotrebovaný, môže predávajúci uplatniť voči spotrebiteľovi právo na náhradu škody. Nárok na náhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený započítať proti nároku spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny.

Právo odstúpiť od zmluvy podľa tohto článku obchodných podmienok nie je primárne určené pre riešenie reklamácie tovaru.

Kupujúci môže pre odstúpenie od zmluvy využiť vzorový formulár TU.

 

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku


Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

 

Ochrana osobných údajov


Kupujúci súhlasí s tým, aby poskytnuté osobné údaje boli predávajúcim spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č.101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů (za účelom plnenia predmetu zmluvy). Kupujúci má právo byť informovaný, aké údaje o ňom predávajúci eviduje, a je oprávnený tieto údaje meniť, prípadne písomne ​​vysloviť nesúhlas s ich spracovávaním. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.

Predávajúci sa zaväzuje osobné údaje kupujúceho neposkytnúť iným tretím subjektom ako zmluvnému dopravcovi za účelom dodania tovaru, prípadne svojim zmluvným partnerom za účelom marketingových aktivít.

Predávajúci je oprávnený zasielať kupujúcemu vlastné obchodné oznámenia, do doby, než kupujúci predávajúcemu oznámi písomne ​​/ e-mailom, že zasielanie chce ukončiť.

Toto oznámenie kupujúci môže urobiť na elektronickú adresu info@extremehobbyshop.sk, bez toho aby mu tým vznikli akékoľvek náklady.


Záverečné ustanovenia


Mimosúdne riešenie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@extrenehobbyshop.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe platných živnostenských oprávnení a zápisu v obchodnom registri. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.

Dozor nad dodržiavaním zákona