doprava nad 100€ ZADARMO + výber darčekov ku každej objednávke nad 50€

Ochrana údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s Kupujúcim, pre marketingové akcie predávajúceho (vrátane marketingových akcií vykonávaných so zmluvnými partnermi predávajúceho). Žiadne z poskytnutých osobných údajov nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou uvedenou nižšie a pri situácii súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúcej sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania), či špeciálnych marketingových akciách. Predávajúci postupuje tak, aby Kupujúci neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života Kupujúceho. Všetky osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne Kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, marketingových akcií predávajúceho sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, ide najmä o meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia a / alebo rodné číslo, telefónne číslo, e-mailovú adresu, podpis príp. biometrický podpis. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, využitie pre marketingové účely predávajúceho (najmä. pre zasielanie obchodných oznámení a to aj prostredníctvom tretích strán, telemarketing, sms) a to až do doby písomného vyjadrenia kupujúceho o nesúhlase s týmto spracovaním zaslaným na adresu BODY WAY sro, Vršovická 927/56, Praha 10, Vršovice 101 00, Česká Republika. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä prostredníctvom zaslania emailu na info@extremehobbyshop.sk.

Kupujúci berie na vedomie, že svoje osobné údaje oznámené Bodyway, s.r.o. na marketingové účely poskytuje Bodyway, s.r.o. dobrovoľne. Súhlas so spracovaním osobných údajov udelený Bodyway, s.r.o. pre marketingové účely je platný po dobu 7 rokov, najneskôr však do odvolania súhlasu Kupujúcim. Z odberu obchodných oznámení sa môže Kupujúci ľahko odhlásiť tým, že Predávajúceho kontaktuje prostredníctvom tel. Čísla +420 727935696/ +421948346363, alebo emailom na info@extremehobbyshop.sk.


V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a podpis či biometrický podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávané výhradne za účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom. Bodyway, s.r.o. môže ďalej pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. "Cookies" tak, aby uľahčila poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, v súlade s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojov a je zabezpečené, aby užívateľom boli známe informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú. Užívatelia majú možnosť odmietnuť "cookies" alebo podobné zariadenie uložené do ich koncových zariadení, napr. tým, že spustia vo svojom prehliadači funkcionalitu Súkromné ​​prehliadanie.

Bodyway si vyhradzuje právo využívať anonymizované dáta o aktivite používateľov webových aplikáciách k zlepšovaniu svojich služieb.