doprava nad 100€ ZADARMO + výber darčekov ku každej objednávke nad 50€

Reklamačné podmienky

Reklamačné podmienkyAdresa na zasielanie reklamácií: 

SLOVENSKO:

Gorillasports showroom(Pozn.Extremehobby), Sedmokrásková 7, Bratislava, 82101, TEL. 0905 226 227


POSTUP: Tovar určený na reklamáciu, nám zašlite na adresu vyššie uvedenú spolu s reklamačným formulárom

Pokiaľ žiadate výmenu veľkosti, je potrebné nám zaslať daný produkt ihneď po vyskúšaní najpozdejšie do 14 dní od doručenia k Vám. 

Tovar nesmie byť nosený, praný, bez štítku alebo inak mechanicky poškodený, aby sa dal vymeniť za inú veľkosť.

 

Ak je tovar zaslaný na reklamáciu z iného dôvodu- je potrebné vyplniť reklamačný formulár s popisom reklamácie. 

 

V prípade potreby nás kontaktuje mailom na adrese: info@extremehobbyshop.sk  

 


Reklamačný formulár

Formulár - na stiahnutie tu

Odstúpenie od zmluvy

Formulár - na stiahnutie tu

 

 

 Záručná dobaZáručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.

Záručná doba pre Kupujúceho spotrebiteľa a Kupujúceho nepodnikateľa činí 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru. Ak je na predávanej veci, na jej obale, v návode pripojenému k veci uvedená doba po ktorú je možné vec použiť, uplatnia sa ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, o záruce za jakost. Záručná doba pre Kupujúceho podnikateľa je 12 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru. Záručná doba beží odo dňa prevzatia reklamovanej veci na posúdenie vady predávajúcim.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny Tovar nezačína plynúť nová záručná doba.ReklamáciaZodpovednosť predávajúceho za vady sa nevzťahuje:

-              na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním,

-              u vecí predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,

-              na tovar s vadou a opotrebením ktoré bolo evidentné vopred a predané so zníženou cenou alebo to vyplýva z povahy produktu

Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť spotrebiteľovi písomné potvrdenie o povinnostiach z chybného plnenia v rozsahu stanovenom zákonom (záručný list). Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať Kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci údaje (faktúru), ktoré musí obsahovať údaje ako záručný list. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno Predávajúceho, IČO, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia ako zákonná záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené vyhlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy, ak sú splnené všetky potrebné zákonné podmienky. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.Vybavenie reklamácie Práva z chybného plnenia (Reklamáciu) je možné uplatniť u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, prípadne v sídle predávajúceho (BODY WAY s.r.o. Vršovická 927/56, Praha 10, Vršovice 101 00, Česká Republika). V prípade, že Kupujúci využije svoje právo vyžadovať odstránenie vád tovaru opravou a v záručnom liste, je pre účely záručných opráv určený podnikateľ  (servis/firma) odlišný od predávajúceho, ktorého sídlo či miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom, uplatní Kupujúci právo na záručnú opravu u podnikateľa uvedeného v záručnom liste. Tieto informácie možno prípadne nájsť v dokumente, ktorý nahrádza záručný list. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia (prevzatia tovaru) reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa Kupujúcemu spotrebiteľovi a kupujúcemu nepodnikateľovi priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy podľa § 2106 zákona § 2106 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Beh lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, že predávajúci neobdržal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim. Za situácie, kedy je potrebné tovar zaslať Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, kupujúci vo vlastnom záujme robí tak, aby bol tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého Tovaru a to vrátane všetkého príslušenstva a označí zásielku príslušnými symbolmi. Servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie vyzve kupujúceho k prevzatiu opraveného tovaru. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zaobchádzaní s ním, tj. hlavne pri používaní tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade spotrebovania alebo zničenia tovaru pri jeho obvyklom používaní rovnako ako pri neodbornom ošetrovaní a skladovaní. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo poskytnutia zľavy z kúpnej ceny je príslušná platba vrátená Kupujúcemu prevodom na bankový účet alebo odovzdaná v hotovosti na pokladni v sídle spoločnosti alebo na niektorej z prevádzok.Záverečné ustanoveniaTento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2018. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.


Reklamačný formulár

Formulár - na stiahnutie tu

Odstúpenie od zmluvy

Formulár - na stiahnutie tu